Zwroty, Gwarancja

GWARANCJA I REKLAMACJE

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są minimum 12 miesięczna gwarancją producenta a długość obowiązującej gwarancji każdorazowo podawana jest na ofercie w opisie produktu.

W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie.
Reklamacje należy składać na piśmie, w którym powinien się znaleźć dokładny opis występującej wady.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Odbiorca w przypadku odbioru praduktów z magazynów na warunkach EXW ma obowiązek zgłoszenia ewentualnych braków i reklamacji dotyczacych odebranego towaru w ciągu trzech dni na piśmie wraz z dokumentacją fotograficzną pod rygorem utraty możliwości powołania się na powyższy brak w terminie późniejszym.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących ewentualnych szkód powstałych podczas transportu zorganizowanego przez dostawcę, w szczególności braku produktu, niezgodności co do ilości odbieranych palet, uszkodzeń opakowań produktu, jest ich zgłoszenie w chwili odbioru i odnotowanie w treści właściwego dokumentu przewozowego, pod rygorem utraty możliwości powołania się na nie w terminie późniejszym.

W przypadku niedopełnienia przez Odbiorcę tych obowiązków dostawca jest zwolniony z rozpoznania reklamacji, a zgłoszone później reklamacje uznaje się za bezzasadne.
Realizacja uzasadnionych reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.
W przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Odbiorcy wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności związane z dojazdem pracowników dostawcy do miejsca montażu produktu, obciążają Odbiorcę.
Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za produkt w tej części, która jest wolna od wad.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT ORAZ WARUKI GWARANCJI

Oświadczamy, że dostarczane przez nas produkty:
– są dostarczane bez wad fizycznych i prawnych,
– są bezpieczne (z zastrzeżeniem zachowania wymogów wskazanych w instrukcjach montażu i użytkowania),
– spełniają wymagania zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa
– spełniają wymagania norm oraz wytycznych projektowych i użytkowych, wskazanych w deklaracjach zgodności przekazanych przez dostawcę.

Odbiorca jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do dokumentacji techniczno – ruchowej i/lub instrukcji montażu i użytkowania produktu. Odbiorca jest świadomy, że przestrzeganie tej dokumentacji i/lub instrukcji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa związanego z eksploatacją oraz użytkowaniem produktu.

Odbiorca jest zobowiązany do zapoznania z tą dokumentacją swoich pracowników oraz inne osoby, które będą w jego imieniu dokonywać montażu produktu, a następnie uczestniczyć w użytkowaniu produktu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt a powstałe w wyniku jego montażu lub eksploatacji w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną i/lub instrukcją montażu lub pisemnymi zaleceniami dostawcy.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, również za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, w którym użyto bez zgody dostawcy części innych producentów.

W przypadku jakichkolwiek szkód w mieniu lub na osobie, powstałych w trakcie oraz w związku z eksploatacją produktu, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania dostawcy o powstaniu szkód oraz umożliwienia mu wzięcia udziału w oględzinach miejsca zdarzenia. Dostawca i Odbiorca w takim przypadku zobowiązani są do działania z najwyższą starannością, zaś Odbiorca zobowiązany jest dodatkowo udzielić dostawcy wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić dokumentację związaną z produktem, jako warunek niezbędny do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych przez Odbiorcę wobec dostawcy.

Gwarancja produktów
Szczegółowe warunki gwarancji 1
Szczegółowe warunki gwarancji 2


ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt jest oryginalnie zapakowany, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze zwracamy przelewem na podane przez Kupującego konto bankowe. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.

Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument. Z uwagi na charakter towaru, jedgo rozmiar i ciężar zwrotu nie można dokonać w trybie zwykłym przesyłką pocztową.

W przypadku rezygnacji z dostarczonego towaru należy powiadomić o tym Sprzedającego składając stosowne oświadczenie przed upływem ustawowych 14 dni od daty dostawy towaru. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zwrotu. Udostępniamy Państwu obowiązujący Formularz Zwrotu Towaru, którym można się posłużyć. Jeśli wybieżecie Państwo inną formę, prosimy o zawarcie wszystkich niezbędnych danych zawartych w poniższym formularzu.

Formularz zwrotu towaru