Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.rema-poznan.pl jest firma:

REMA STORAGE SOLUTIONS

Piotr Maciński

ul. Iłowska 22A

61-311 Poznań

NIP 781-105-34-94

REGON 631034737

Tel. 61 307 05 10

biuro@rema-poznan.pl

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Zwany w dalszej części regulaminu Sprzedającym lub Dostawcą

Strona dokonująca zakupów w sklepie www.rema-poznan.pl może być osoba fizyczna pełnoletnia lub firma. Podmiot dokonujący zakupów zwany jest w dalszej części regulaminu Kupującym lub Odbiorcą

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, pisemnie oraz telefonicznie.

Niniejsze opracowanie nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych towarach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury, bez konieczności uzyskania na niej podpisu Kupującego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sklep https://www.rema-poznan.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów

Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy regulamin.

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Czas realizacji

Każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez Kupującego i jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w otrzymanej ofercie oraz akceptacją obowiązku zapłaty za dostarczony towar i wykonaną usługę.

Po złożeniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.

W przypadku złożenia zamówienia w soboty, niedziele i święta pracownik sklepu skontaktuje się z Kupującym w najbliższym dniu roboczym.

Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 48 godz. wynikający z winy Kupującego spowoduje anulowanie zamówienia.

Czas realizacji dostawy zależy przede wszystkim od rodzaju zamawianego towaru.

Informacje o terminie dostawy każdego produktu udzielane są w ofercie. W przypadku produkcji regałów lub ich elementów na zamówienie termin jego realizacji jest ustalany oddzielnie i może przekraczać w zależności od ilości zamówień i jego wielkości 30 dni.

Dostawa

Dostawa produktów zamówionych w naszym sklepie realizowana jest na terenie Polski i Europy pod adres odbiorcy wskazanego przy zamówieniu.

Zakupione towary dostarczmy własnym transportem, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej.

Każdorazowo formę transportu oraz jego cenę uzgadniamy z Kupującym podczas kontaktu potwierdzającego oraz umieszczamy informację o jego koszcie w składanej ofercie.

Wysyłka zamówionych produktów następuje po wpływie środków na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub zgodnie z ustaleniem bezpośrednim.

W przypadku wcześniejszego uzgodnienia bezpośredniego istnieje możliwość regulowania płatności przez firmy za pomocą przelewu na wskazane konto bankowe z terminem płatności ustalonym w ofercie.

Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane jak np. wniesienie do biura, montaż itp. należą do obowiązków Odbiorcy towaru.

Regały są w stanie niezmontowanym i montaż ich nie jest wliczony w cenę.

Istnieje możliwość zamówienia usługi montażu przez naszą wyspecjalizowaną ekipę, jednak jest ona dodatkowo płatna i musi zostać wcześniej uzgodniona. Cene ewentualnego montażu podawana jest po uzgodnieniu na składanej ofercie.

Koszt przesyłki

Koszt przesyłki jest uzgadniany indywidualnie każdorazowo i uzależniony jest od jej sposobu, ilości zamówionego towaru, jego wagi, wielkości elementów oraz miejsca dostarczenia i jego szybkości.

Inform,acja o całkowitym koszcie dostawy umieszczana jest kazdorazowo na składanej ofercie bedącej podstawą do złożenia zamówienia.

Warunki płatności

Na każde otrzymane zamówienie wysyłamy ofertę z warunkami sprzedaży, kosztami towaru, kosztem jego dostawy oraz ewentualnym kosztem montażu, do pisemnego potwierdzenia przez Kupującego.

Realizacja zamówienia przez Sprzedającego rozpocznie się pierwszego dnia roboczego, po otrzymaniu od Kupującego, przyjętej, zaakceptowanej i podpisanej oferty oraz spełnieniu zawartych w niej warunków.

Oryginał faktury VAT wystawiany jest w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru i wysyłany jest do Kupującego za pośrednictwem poczty lub w postaci e-faktury.

Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością sprzedawcy.

III. GWARANCJA I REKLAMACJE

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są minimum 12 miesięczna gwarancją producenta a długość obowiązującej gwarancji każdorazowo podawana jest na ofercie w opisie produktu.

W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie.

Reklamacje należy składać na piśmie, w którym powinien się znaleźć dokładny opis występującej wady.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Odbiorca w przypadku odbioru praduktów z magazynów na warunkach EXW ma obowiązek zgłoszenia ewentualnych braków i reklamacji dotyczacych odebranego towaru w ciągu trzech dni na piśmie wraz z dokumentacją fotograficzną pod rygorem utraty możliwości powołania się na powyższy brak w terminie późniejszym.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących ewentualnych szkód powstałych podczas transportu zorganizowanego przez dostawcę, w szczególności braku produktu, niezgodności co do ilości odbieranych palet, uszkodzeń opakowań produktu, jest ich zgłoszenie w chwili odbioru i odnotowanie w treści właściwego dokumentu przewozowego, pod rygorem utraty możliwości powołania się na nie w terminie późniejszym.

W przypadku niedopełnienia przez Odbiorcę tych obowiązków dostawca jest zwolniony z rozpoznania reklamacji, a zgłoszone później reklamacje uznaje się za bezzasadne.

Realizacja uzasadnionych reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.
W przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Odbiorcy wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności związane z dojazdem pracowników dostawcy do miejsca montażu produktu, obciążają Odbiorcę.

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za produkt w tej części, która jest wolna od wad.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT ORAZ WARUKI GWARANCJI

Oświadczamy, że dostarczane przez nas produkty:

– są dostarczane bez wad fizycznych i prawnych,
– są bezpieczne (z zastrzeżeniem zachowania wymogów wskazanych w instrukcjach montażu i użytkowania),
– spełniają wymagania zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa
– spełniają wymagania norm oraz wytycznych projektowych i użytkowych, wskazanych w deklaracjach zgodności przekazanych przez dostawcę.

Odbiorca jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do dokumentacji techniczno – ruchowej i/lub instrukcji montażu i użytkowania produktu. Odbiorca jest świadomy, że przestrzeganie tej dokumentacji i/lub instrukcji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa związanego z eksploatacją oraz użytkowaniem produktu.

Odbiorca jest zobowiązany do zapoznania z tą dokumentacją swoich pracowników oraz inne osoby, które będą w jego imieniu dokonywać montażu produktu, a następnie uczestniczyć w użytkowaniu produktu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt a powstałe w wyniku jego montażu lub eksploatacji w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną i/lub instrukcją montażu lub pisemnymi zaleceniami dostawcy.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, również za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, w którym użyto bez zgody dostawcy części innych producentów.

W przypadku jakichkolwiek szkód w mieniu lub na osobie, powstałych w trakcie oraz w związku z eksploatacją produktu, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania dostawcy o powstaniu szkód oraz umożliwienia mu wzięcia udziału w oględzinach miejsca zdarzenia. Dostawca i Odbiorca w takim przypadku zobowiązani są do działania z najwyższą starannością, zaś Odbiorca zobowiązany jest dodatkowo udzielić dostawcy wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić dokumentację związaną z produktem, jako warunek niezbędny do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych przez Odbiorcę wobec dostawcy.

V. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt jest oryginalnie zapakowany, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze zwracamy przelewem na podane przez Kupującego konto bankowe. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.

Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument. Z uwagi na charakter towaru, jedgo rozmiar i ciężar zwrotu nie można dokonać w trybie zwykłym przesyłką pocztową.

W przypadku rezygnacji z dostarczonego towaru należy powiadomić o tym Sprzedającego składając stosowne oświadczenie przed upływem ustawowych 14 dni od daty dostawy towaru. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zwrotu. Udostępniamy Państwu obowiązujący Formularz Zwrotu Towaru.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ta ustawa Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach, reklamach czy też ulotkach dostawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory związane z realizacją umów, do których zastosowanie mają warunki, rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby dostawcy.
Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń także za pomocą alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. Zawsze chętnie służymy Państwu radą i pomocą.